Zum Inhalt springen
Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit

Wie zijn wij

Doelstelling

De Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit e.V. (voorheen Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Kulturarbeit) is de overkoepelende organisatie van verenigingen en instellingen die zich in het bijzonder inzetten voor de grensoverschrijdende verstandhouding tussen Duitsers en Nederlanders.

In de statuten die bij de oprichting in 1968 werden aangenomen, worden als taken van de vereniging genoemd "het bevorderen van de verstandhouding met onze Nederlandse buren door het bevorderen van culturele betrekkingen en het coördineren van de werkzaamheden van de aangesloten groepen (§ 2)". Naast de lopende contacten worden de werkzaamheden sinds enkele jaren vooral geconcretiseerd in het lezingen- en excursieprogramma, dat gekoppeld is aan de jaarlijkse algemene vergadering. Niet alleen de afgevaardigden, maar ook alle leden van de aangesloten verenigingen en het grote publiek zijn daarbij uitgenodigd. Naast de uitwisseling van ervaring en informatie hebben zij dus tot doel de bekommernissen van de Bundesgemeinschaft onder de aandacht van het publiek te brengen en de vereniging van de leden te versterken.

Meer gedetailleerde informatie over de taken en doelstellingen van de Bundesgemeinschaft vindt u in onze presentatiefolder:
De Bundesgemeinschaft


Historie

Op 26 september 1968 werd in Emmerich de Bundesgemeinschaft für deutsche-niederländische Kulturarbeit (BDNK) opgericht. Het initiatief hiertoe kwam in de eerste plaats van de Kulturkreis Schloss Raesfeld, de Vereniging Liemers-Niederrhein en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Düsseldorf. De vertegenwoordigers van deze verenigingen hadden de bijeenkomst voorbereid in nauwe samenwerking met de culturele afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Ambassade te Bonn en de Regionale Instanties (Landschaftsverbände) van Rijnland en Nordrhein-Westfalen.

Infobrochures over de Bundesgemeinschaft uit 1973 en 1979

Deze werd in de naoorlogse jaren voorafgegaan door de Deutsch-Holländische Ausschuss, opgericht in Hannover (1951), de Deutsch-Niederländische Arbeitsgemeinschaft, opgericht in Düsseldorf (1952) en de Westfälische Arbeitsgruppe für kulturelle Beziehungen, opgericht in Münster (1953). Spoedig daarna werd van Duitse zijde erkend dat in de Bondsrepubliek een overkoepelende coördinatie-organisatie in het leven moest worden geroepen als tegenhanger van de Coördinatie Commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland, die in Nederland reeds in 1948 was opgericht. Deze overwegingen leidden in 1953 tot de oprichting van de Bundesarbeitsgemeinschaft deutsch-niederländischer Vereinigungen.

Het waren vooral organisatorische redenen die leidden tot de oprichting van de Bundesgemeinschaft in 1968. Als overkoepelende organisatie, financieel gesteund door de staat maar onafhankelijk bij de toekenning van subsidies, kreeg zij tot taak de aangesloten verenigingen ideëel en financieel te ondersteunen bij de organisatie van evenementen en projecten. Op de bijeenkomst in Emmerich werd een voorlopige statuut aangenomen en een kleine commissie gevormd om de eerste algemene vergadering voor te bereiden. Die vond plaats in hetzelfde jaar, op 4 december 1968, in het gemeentehuis van Bocholt. Er namen twaalf verenigingen aan deel, die hun werkterrein tussen Aken en Aurich hadden. In aanwezigheid van talrijke eregasten werd een statuut aangenomen en een bestuur gekozen. De eerste voorzitter was Dr. Roman Bach, hoofd van de culturele dienst van de stad Krefeld en voorzitter van de Duits-Nederlandse Culturele Werkgroep Limburg-Biederrhein in Krefeld.

In de toenmalige statuten stond dat "de Bundesgemeinschaft de verstandhouding met onze Nederlandse buren dient door bevordering van de culturele betrekkingen en het werk van de aangesloten groepen ondersteunt". In de daaropvolgende jaren was een van de voornaamste taken van het bestuur en de algemene vergadering het verdelen en doorsturen naar de aangesloten verenigingen van de soms aanzienlijke subsidies van de culturele departementen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (later de deelstaat Nordrhein-Westfalen) en de Koninklijke Nederlandse Ambassade, alsmede van de twee regionale instanties (Landschaftsverbände Rheinland en Westfalen). Sinds de jaren negentig trokken de sponsors zich meer en meer terug en hield de financiële ondersteuningstaak van de Bundesgemeinschaft op te bestaan.

Bijeenkomst van de Bundesgemeinschaft in Huis Bergh op 4 november 1978

De leden kwamen ten minste eenmaal per jaar bijeen voor de algemene vergadering, steeds bij toerbeurt en meestal in steden waar een lidvereniging of -instelling is gevestigd. De algemene vergadering werd gecombineerd met een thematisch colloquium uit het algemene spectrum van de Duits-Nederlandse betrekkingen. Een lijst van de vergaderplaatsen en de respectieve voorzitters sinds 1968 is hier te vinden:
Lijst van vergaderplaatsen en voorzitters

Een hoogtepunt was het Grenszlandfestival '74-'75, dat gezamenlijk werd voorbereid en uitgevoerd door de Bundesgemeinschaft en de Interprovinciale Coordinatie Commissie Duits-Nederlandse Culturele Grenscontacten in samenwerking met de ambassades en de regionale instanties (Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen). In die tijd vonden 140 evenementen (concerten, tentoonstellingen, enz.) plaats in 50 steden tussen Aken en Maastricht en Aurich en Groningen. De brochure van het Grenzlandfestival '74-'75 is hier te vinden:
Grensland Festival '74-'75

Een ander hoogtepunt was ongetwijfeld de viering van het 50-jarig bestaan van de Bundesgemeinschaft op 2 en 3 november 2018 in Emmerich am Rhein. Tijdens de eerste dag vond een colloquium plaats over de Duits-Nederlandse betrekkingen in het verleden en het heden. De geschiedenis van de Bundesgemeinschaft was ook het onderwerp van een lezing, evenals de geschiedenis van de oprichtende vereniging Liemers-Niederrhein. Tenslotte werden de vooruitzichten voor de toekomstige werkzaamheden van de Bundesgemeinschaft uiteengezet. Het programma van het colloquium is hier te vinden: Programma Colloquium

Auditorium van het colloquium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bundesgemeinschaft
Auditorium van het colloquium tijdens het 50-jarig bestaan van de Bundesgemeinschaft

In de namiddag van 2 november 2018 vond de plechtigheid ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan plaats. Naast een woord van welkom door burgemeester Peter Hinze van de stad Emmerich am Rhein, de voorzitter Michael Arntz van de vereniging Liemers-Niederrhein en de voormalige bondsminister van Milieu Dr. Barbara Hendriks, hield de jarenlange dpa-correspondente in Nederland Annette Birschel een lezing over het thema Von Hema bis Heimat. Die Geschichte einer fast unmöglichen Liebe. De muzikale omlijsting werd verzorgd door een Duits-Nederlands jazztrio GJS. Het programma van de feestelijke bijeenkomst vindt u hier: Programma

Muziek tijdens het 50-jarig bestaan van de Bundesgemeinschaft

Op 3 november vond 's morgens de algemene vergadering van de Bundesgemeinschaft plaats. Daar werd de hernoeming van de Bundesgemeinschaft goedgekeurd, alsmede de oprichting van een geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk. Het uiterst geslaagde en drukbezochte jubileum werd 's middags afgesloten met een bezoek aan het Museum B.C. Koekkoek in Kleef en een concert op dezelfde locatie.

Nieuw gekozen bestuur van de Bundesgemeinschaft

De geschiedenis van de Bundesgemeinschaft kunt u nalezen in de twee informatieboekjes van de Bundesgemeinschaft uit 1973 en 1979, die u hieronder kunt inzien, en in een brochure over de wisseling van het voorzitterschap van de Bundesgemeinschaft op 28 oktober 1994. Als u het bestand opent, kunt u rechtsboven klikken om een vergrote versie van de tekst te openen.

Bundesgemeinschaft 1973
Bundesgemeinschaft 1979
Voorzitterswissel 1994.pdf

Activiteiten

De Bundesgemeinschaft organiseert een jaarlijkse algemene vergadering waaraan alle aangesloten verenigingen en instanties en hun leden kunnen deelnemen. Het vindt elk jaar plaats op uitnodiging van een lidvereniging, meestal in Duitsland, soms ook in Nederland. Voor de jaarlijkse algemene vergadering, die door de respectieve ledenvereniging in samenwerking met de Bundesgemeinschaft wordt georganiseerd, wordt een cultureel programma aangeboden.

Voorts biedt de Bundesgemeinschaft een website aan waarop de activiteiten van de Bundesgemeinschaft worden gedocumenteerd. Bovendien worden de aangesloten verenigingen voorgesteld en wordt een link naar hun website gemaakt. In een dagelijks bijgewerkte evenementenkalender worden de evenementen van de Bundesgemeinschaft en de aangesloten verenigingen opgesomd. Zij worden ingeschreven door de respectieve aangesloten verenigingen. Een andere kolom bevat actueel nieuws uit Nederland, dat onder meer wordt overgenomen van de online portalen NederlandNet en Aha24x7. Interessante feiten over Nederland uit alle sectoren van het openbare leven worden voor de gebruiker van onze website toegankelijk gemaakt via links.

Ledenvergadering 2017 in Aurich


Lid worden
Vereinigingen, clubs en belangenorganisaties die zich met Nederland en met de Duits-Nederlandse betrekkingen bezighouden, kunnen lid van de Bundesgemeinschaft worden. Het lidmaatschap kan bij het bestuur van de Bundesgemeinschaft worden aangevraagd. Het bestuur behandelt de aanvraag en legt die dan voor aan de ledenvergadering. Met het lidmaatschap kunnen de aangesloten verenigingen, clubs en belangenorganisaties hun activiteiten op de website van de Bundesgemeinschaft bekend maken.

Meer gedetailleerde informatie over de taken en doelstellingen van de Bundesgemeinschaft vindt u in onze presentatiefolder: Presentatieflyer

Met de antwoordkaart kunt u lid worden van de Bundesgemeinschaft: Antwoordkaart

Statuten van de Bundesgemeinschaft